Ахуыргᴂнᴂг

Уый, ᴂнᴂвгъауᴂй, зонд дᴂтты кᴂстᴂртᴂн. Йᴂ дᴂсниад хᴂссы.
Сывᴂллᴂтты журнал «Ногдзау»-ы редакци бᴂрᴂгбоны агъоммᴂ расидт йᴂ кᴂсджытᴂм конкурс «Бузныг, ахуыргᴂнᴂг»-ы бацархайын.

Абон конкурсы уᴂлахиздзауты схорзᴂхджын кодтой кадджын мадзалы. Бᴂлвырддар на уацхᴂссᴂг Халлаты Иринᴂйы ᴂрмᴂджы.

4 октября 2023 / 19:07